Peter Kemp 2015

noI oktober 2015 arrangert vi workshop med Peter Kemp.

Peter Kemps workshop var basert på story telling pictures hvor workshopen starter med en til en kommunikasjon med Peter Kemp, og planlegging av egen fotoshoot.  En veldig lærerik prosess for deltagerne.  Her ble vi for første gang, for de fleste av oss, tvunget til å tenke og planlegge hva vi skulle fotografere. Alt i fra ide, til ‘moodboards’, planlegging av lys, modell(er), kostymer, props osv.

Når workshopen startet var de aller fleste klare med sine ideer, og etter at Peter Kemp hadde gått igjennom en ide han selv hadde planlagt, og vist oss hvordan han jobbet, så var det tid for de enkelte å fotografere sin shoot.

Vi fikk bruke Statsarkivet sin flotte bygning som lokasjon for våre bilder, noe som både var spennende og utfordrende.  Hver enkelt ble veiledet av Peter Kemp gjennom sin fotoshoot, mens de andre da var tilskuere og lærte minst like mye av det.

En spennende og utfordrende workshop som lærte oss mye om at det å tenke på forhånd, og planlegge kan være alfa og omega for et godt sluttprodukt. Det var også spennende å se alle de forskjellige idéene deltagerne hadde og hvordan de fikk virkeliggjort disse.

gbIn October 2015 we arranged a workshop with Peter Kemp.

Peter Kemps workshop was based on storytelling pictures where the workshop starts ahead by individual e-mail communication with Peter Kemp, and planning their own photo shoot. A very informative process for everyone. Here, for most of us, we were forced to think and plan what we were going to shoot. Everything from idea to ‘mood boards’, what lights, model(s), costumes, props etc.

When the workshop started most of the participants were ready with their ideas, and after Peter Kemp had gone through an idea he had planned, and showed us how he worked,  it was time for the each of us to be photographing our shoot.

We had the use of the Statsarkivet’s great building as the location for our photos, which was both exciting and challenging. Each of us was supervised by Peter Kemp through our photo shoot, while the others was then spectators and learned juts as much from that part.

An exciting and challenging workshop that taught us a lot about it to think in advance and plan can be the alpha and omega for a good result. It was also great watching all the individual ideas emerging to great images.

[collage id=»collage_PeterKempWS201501″]